Úhrady

Úhrada za poskytované služby je stanovena v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění:

Ubytování:

Dvojlůžkový a trojlůžkový pokoj 305,-Kč/den

Stravování:

Celodenní strava: 255,-Kč/den

Poskytované sociální služby (péče) v rozsahu § 35 odst. 1 písm. a), b), e), f), h), i) a j) zákona: ve výši přiznaného příspěvku na péči

Uživatel je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle ust. § 73 odst. 4 písm. a) zákona. Výše příspěvku podle stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby činí:

v I. stupni (lehá závislost)  880,-Kč
ve II. stupni (středně těžká závislost)4400,-Kč
ve III. stupni (těžká závislost)12800,-Kč
ve IV. stupni (úplná závislost) 19200,-Kč

Příspěvek na péči je určen výhradně na péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociálních služeb (§73 odst.4 zákona 108/2006) a nelze jej použít na úhradu ubytování, stravy a fakultativních služeb. V případě, že je uživatel příjemcem příspěvku na péči, stává se tento příspěvek v celé výši příjmem poskytovatele.

V případě, že uživatel nemá přiznaný příspěvek na péči a péči v určitém rozsahu potřebuje, má ze strany poskytovatele zajištěny níže uvedené činnosti za úhradu:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Úhrada bude individuálně stanovena dle rozsahu jednotlivých potřeb uživatele.

Poskytovatel sociální služby se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s rodinnými příslušníky uživatele, kterému je služba poskytována, pokud příjem tohoto uživatele nepostačuje na úhradu nákladů – tedy 85% důchodu uživatele je nižší, než je cena za pobytové služby.

Fakultativní služby:

V souladu s ustanovením § 35 odst. 4) zákona, mohou být uživateli kromě základních sociálních služeb poskytovány nebo zprostředkovány další činnosti či služby. Tyto fakultativní činnosti, které uživateli poskytuje Domov pravidelně nebo nepravidelně, jsou poskytovány nad rámec základních činností a zařízení z nich plynou vyšší, jinou formou nehrazené, náklady.

Na úhradu fakultativních služeb se nevztahuje zákonná povinnost zachování minimálního zůstatku vlastních příjmů uživatele v pobytové službě. Fakultativní služby jsou hrazeny z vlastních prostředků uživatele v jejich plné výši a jsou sjednávány individuálně s každým uživatelem.

CELKOVÁ CENA ZA POBYT A ZA PÉČI JE STANOVENA INDIVIDUÁLNĚ DLE PŘIZNANÉHO PŘÍSPĚVKU NA PÉČI A DLE ROZSAHU FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB.