Další informace

Stížnosti a připomínky

Úvodem je třeba říci, že každou stížnost, kritiku či připomínku vnímáme jako podnět ke zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Každý uživatel našich služeb má právo na vyjádření svého názoru na službu nebo její průběh. Za stížnost je považována nespokojenost uživatele nebo jiné osoby s kvalitou nebo způsobem poskytování sociální služby. Jde o dosažení nápravy kritizovaného stavu poskytované služby.  Stížností se rozumí především takové podání uživatele nebo jeho zástupce, kdy se uživatel domáhá svých práv a zájmů, nebo ve kterém je vytýkána nesprávná činnost vedení a zaměstnanců vůči uživateli.

Všechny stížnosti se evidují, zaznamenávají a jsou uloženy v kanceláři Domova. Vyřízením stížnosti se zabývá ředitelka Domova nebo sociální pracovnice takovým způsobem, aby nebyly ohroženy práva a oprávněné zájmy stěžovatele. O vyřízení stížnosti je stěžovatel písemně informován do 30dnů ode dne, kdy byla stížnost doručena. S anonymní stížností je nakládáno jako s každou jinou stížností.

Vyhodnocování stížností vede k průběžnému zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Přijímání darů

Důvodem nebo podmínkou poskytnutí daru nesmí být výhoda, která by ze strany Domova byla dárci poskytnuta. Veškeré dary poskytnuté Domovu musí být a jsou využívány výhradně ve prospěch uživatelů služeb, které jsou v Domově poskytovány. Dar musí být poskytnut zcela dobrovolně.

Sponzorské dary jsou přijímány podle platné legislativy výhradně na základě platných darovacích smluv na předem stanovené účely.

Za zařízení přijímá dary ředitelka Domova, popřípadě statutární zástupce, které při převzetí daru s uživatelem sepíší darovací smlouvu.

Návštěvy v Domově

Návštěvy pro uživatele sociálních služeb v Domově pro seniory jsou možné kdykoliv, ale vzhledem k tomu, že v dopoledních hodinách probíhá úprava, hygiena a úklid pokojů doporučujeme jako nejvhodnější čas pro návštěvy mezi 13-17hodinou. Pro účely návštěv slouží veškeré prostory zařízení (společenská místnost, pokoje, jídelna, venkovní prostory). Návštěvy nesmí rušit klid a pořádek v Domově nebo narušovat soukromí ostatních uživatelů. Návštěvy se zvířaty jsou povoleny pouze ve venkovních prostorách. Návštěvy nesmí přespávat na pokojích uživatelů.

Při výskytu infekčních onemocnění u obyvatel jsou veškeré návštěvy na nezbytně dlouhou dobu zakázány.

Připomínky rodinných příslušníků a návštěv k chodu, k chování personálu nebo kvalitě poskytovaných služeb mohou být vloženy do schránek Přání a stížností umístěných v Domově. Sdělit své názory mohou návštěvy prostřednictvím Dotazníků spokojenosti, které jsou rovněž k dispozici na nástěnkách v Domově a na našich webových stránkách.

Upozornění pro návštěvy a rodinné příslušníky našich uživatelů:

Nosíte-li svým blízkým nějaké potraviny, informujte prosím o této skutečnosti zdravotní personál. V případě, že donesete věci, které uživatel neměl s sebou při nástupu, je třeba vše označit jménem (na skrytém místě). Dražší věci, cennosti, zařízení či přístroje, které donesete v průběhu pobytu, sdělte prosím ošetřujícímu personálu. Děkujeme za pochopení.

Dne 1.5.2020 – Vzhledem k situaci do odvolání probíhá objednávání návštěv telefonicky, na tel. číslech 734 819 339 nebo 731 745 489. Každá návštěva svůj příchod, odchod a jméno navštíveného zapíše do Knihy návštěv, umístěné ve vstupní části budovy.

Podrobné a aktuální informace jsou vyvěšeny na nástěnkách, a ve vstupních částech Domova, dále jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách v záložce AKTUÁLNĚ a jsou součástí přílohy mimořádných opatření ke Standardu č.14.

 

Podávání informací

 • Při příjmu do Domova je s uživatelem sepsána Smlouva o poskytování sociálních služeb, s jejímž návrhem byl uživatel seznámen ještě před nástupem. Každá Smlouva je s uživatelem individuálně sestavena. Jedno vyhotovení Smlouvy je uloženo ve složce uživatele u sociální pracovnice, druhé vyhotovení je uloženo u uživatele. Uživatel může kdykoliv nahlížet do své sociální dokumentace.
 • Informace jsou podávány v souladu s platnými právními předpisy a právy uživatelů Domova.
 • Informace o zdravotním stavu uživatele podává pouze lékař.
 • Informace o provozních záležitostech Domova a úhradách za pobyt informuje ředitelka Domova, popřípadě sociální pracovnice.
 • Informace ohledně umístění podává pouze ředitelka Domova a sociální pracovnice.
 • Bez souhlasu uživatele nesmí být předány žádným dalším fyzickým či právnickým osobám jakékoliv informace o uživateli.
 • Změny a informace o mimořádných opatřeních jsou vždy vyvěšeny na webových stránkách, ve vstupních částech a na nástěnkách Domova a taktéž jsou rozesílány rodinným příslušníkům formou emailu a sms.

Opatření

Uživatel (případně opatrovník) je seznámen s Domácím řádem před podpisem Smlouvy o poskytování sociálních služeb. Uživatel pak podpisem stvrzuje, že porušování Domácího řádu může být důvodem k výpovědi Smlouvy.

Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu.

Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:

 • jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména úmyslné nezaplacení úhrady za ubytování, stravu a fakultativní služby.
 • jestliže uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které pro něj vyplývají z Domácího řádu. Za zvláště hrubý způsob narušení soužití je považováno zejména krádež, opakované agresivní verbální napadání jiných uživatelů, zaměstnanců či návštěvníků Domova, agresivní fyzické napadení uživatelů, zaměstnanců či návštěvníků Domova nebo vyhrožování fyzickým napadením, které může vzbudit obavy u jiného uživatele nebo u pracovníka poskytovatele a poskytovatel již bezvýsledně vyčerpal všechny způsoby nápravy (vč. individuální práce klíčového pracovníka, sociální pracovnice, domluva ředitelky zařízení, písemné napomenutí aj.), diskriminační chování z hlediska rasové, národnostní, etnické, náboženské a osobnostní (např. věk, pohlaví, vzdělání, vizáž, zdravotní stav) odlišnost vůči jiným uživatelům, zaměstnancům či návštěvníkům Domova.

Vypovězení Smlouvy o poskytování sociálních služeb ze strany Domova, z důvodů hrubého opakovaného porušování Domácího řádu, musí obsahovat výčet konkrétních následných porušení a přehled opatření zvýšené individuální péče a podpory uživateli služby, za kterých nebylo docíleno nápravy.

 • Smlouvu lze vypovědět, pokud poskytovatel nebude nadále poskytovat sociální službu, která je předmětem uzavřené Smlouvy o poskytnutí sociální služby.
 • Smlouvu lze vypovědět, pokud prokazatelně došlo k takovým změnám zdravotního stavu uživatele, které vylučují poskytnutí sociální služby.

Při vypovězení Smlouvy je postupováno v souladu se Smlouvou a obecně závaznými platnými předpisy.